Vent venligst...

Brugsbetingelser

Medmindre andet er oplyst, er produkterne på denne hjemmeside udelukkende rettet mod kunder, der besøger denne hjemmeside fra Danmark. Hansgrohe A/S (’Hansgrohe’) garanterer ikke, at produkter vist eller refereret på denne hjemmeside kan anvendes eller købes i andre lande. Dem, der besøger denne hjemmeside fra andre lande, er ansvarlige for at overholde den lokale lovgivning, hvis og i det omfang lokale love gør sig gældende.

Hansgrohe har gjort sig umage i udarbejdelsen af indholdet til denne hjemmeside. Inden for den relevante lovgivnings rammer fraskriver Hansgrohe sig alle garantier, eksplicitte og implicitte, for nøjagtigheden af alle informationer i alt materiale på denne hjemmeside. Hansgrohe hæfter ikke over for nogen for tab eller skader, der sker på baggrund af brugen af nogen form for information på denne hjemmeside.

På grund af karakteren af kommunikation over internettet og de naturlige risici ved overførsel af information over internettet, hæfter Hansgrohe ikke for nogen tab eller skader, der skyldes vira, trojanske heste eller anden skadelig kode, tab af data eller skader på software eller hardware.

På grund af den skiftende information på denne hjemmeside hæfter Hansgrohe ikke for tab eller skader, der direkte eller indirekte opstår som et resultat af upræcis eller ufuldstændig information eller information, der ikke er opdateret.

Hansgrohe gør alle rimelige tiltag for at sikre, at hjemmesiden virker hele tiden, men da Hansgrohe ikke har direkte kontrol over de servere, som indeholder data og information, og da hjemmesider kan gå ned fra tid til anden, hæfter Hansgrohe ikke for tab eller skader opstået som direkte eller indirekte resultat af, at du ikke har kunnet tilgå siden.

Nogle (hypertext) links på denne hjemmeside vil føre til hjemmesider, som ikke er under Hansgrohes kontrol. Når du aktiverer sådanne links, forlader du Hansgrohes hjemmeside, og Hansgrohe har ingen kontrol over og påtager sig ikke noget ansvar for materiale på hjemmesider, der ikke er under Hansgrohes kontrol.

Disse undtagelser for ansvar og hæftelse gælder ikke i tilfælde af skader opstået som følge af dødsfald eller personskade, som skyldes Hansgrohes, Hansgrohes medarbejderes eller Hansgrohes agenters uagtsomhed.

Eksterne links til sider uden for Hansgrohes hjemmeside er kun tilladt, hvis de er godkendt af Hansgrohe.

Disse ansvarsfraskrivelser og undtagelser reguleres af og tolkes i henhold til dansk lovgivning. Hvis en betingelse i disse ansvarsfraskrivelser og undtagelser viser sig at være lovstridig, ugyldig eller af anden grund umulig at håndhæve, dømmes denne betingelse separat og påvirker ikke gyldigheden af og muligheden for at håndhæve de øvrige betingelser. Alle mærkenavne, produkt- og servicenavne og -titler samt copyrights brug på denne side er varemærker, varebetegnelser, servicebetegnelser eller copyrights for de respektive ejere. Hansgrohe giver ikke andre end disse ejere tilladelse til at bruge disse, og brugen af dem kan udgøre et brud på ophavsrettighederne.

Vi gør vores bedste for at tjekke hjemmesiden for vira, men vi kan ikke garantere, at hjemmesiden er fri for virus eller andet ondsindet indhold. For din egen skyld bør du sikre dig, at du har passende software og systemer installeret, der kan tjekke for virus og andet ondsindet indhold på internettet.

Indholdet på disse sider er beskyttet af copyright © Hansgrohe. Du må gerne downloade og udskrive udsnit af hjemmesiden, og du kan give udsnit videre til andre – men du må ikke sælge vores indhold eller genudgive det, medmindre nedenstående undtagelser gør sig gældende.

Du er velkommen til at linke til alle vores sider, men gør det ikke på en sådan måde, at brugerne får den fejlagtige opfattelse, at vores indhold er dit, eller at vores side anbefaler eller er tilknyttet din. Det er ikke tilladt at frame hele eller dele af denne side uden vores eksplicitte tilladelse.

Omfattende kopiering af disse sider er ikke tilladt i nogen form. Hvis du ønsker at kopiere korte uddrag fra mange af vores sider, bedes du søge vores tilladelse.

For at udelukke tvivl, er caching af denne side tilladt for serviceydere, der handler inden for normal forretningsramme, som nævnt i Electronic Commerce (EU direktiv) Regulations 2002.